FAQs Complain Problems

समाचार

नक्सा डिजाईनको ईजाजत/ नविकरण

सेवा प्रकारः घर जग्गा

सेवा समयः १ दिन

जिम्मेवार अधिकारीः अमित कुमार यादव

सेवा दिने कार्यालयः सुवर्ण गा.पा.को कार्यालय कवही गोठ

सेवा सुल्कः कार्यालयले तेकेको दस्तुर

आवश्यक कागजादहरुः नेपाली नागरीकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि,चारकिल्ला प्रमाणीत प्रतिलिपि र गत बर्ष सम्म को समपुर्ण कर बुझएको प्रतिलिपि

जन प्रतिनिधि